“Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хoтлoх журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АНКЕТ
Маягт No 1

1. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.7 Гэр бүлийн байдал. (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ. Мөр нэмэх бол + дарна уу )

Овог нэр Таны юу болох Төрсөн он Одоо эрхэлж буй ажил Төрсөн аймаг, хот, сум, дүүрэг

1.8 Садан тoрлийн байдал. (Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон таны эхнэр / нөхөр/-ийн эцэг, эхийг оруулна. Мөр нэмэх бол + дарна уу)

Овог нэр Таны юу болох Төрсөн он Одоо эрхэлж буй ажил Төрсөн аймаг, хот, сум, дүүрэг
2. БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Боловсрол (ерoнхий, тусгай дунд, дээд боловсрол, дипломын, бакалаврын болон магистрийн зэргийг оролцуулан. Мөр нэмэх бол + дарна уу)

Сургуулийн нэр Орсон он, сар Төгссөн он, сар Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил, гэрчилгээ, дипломын дугаар

2.2. Боловсролын докторын болон шинжлэх ухааны докторын зэрэг (Мөр нэмэх бол + дарна уу)

Зэрэг Хамгаалсан газар Он, сар Гэрчилгээ, дипломын дугаар
3. МЭРГЭШЛИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

3.1. Мэргэшлийн бэлтгэл (Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байдлыг бичнэ. Мөр нэмэх бол + дарна уу)

Хаана, ямар байгууллагад Эхэлсэн он, сар, өдөр Дууссан он, сар, өдөр Хугацаа/хоногоор/ Ямар чиглэлээр Үнэмлэх, гэрчилгээний дугаар Олгосон он, сар, өдөр

3.2.Албан тушаалын зэрэг дэв, цол (Мөр нэмэх бол + дарна уу)

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл Зэрэг дэв, цолны нэр Зарлиг, захирамж, тушаалын нэр дугаар он, сар, oдoр Үнэмлэхний дугаар

3.3. Эрдмийн цол (дэд профессор, профессор, академийн гишүүнийг оролцуулан. Мөр нэмэх бол + дарна уу)

Цол Цол олгосон байгууллага Он, сар Гэрчилгээ, дипломын дугаар
4.УР ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

4.1 Ур чадвар (та ooрийн ур чадварын түвшинг үнэлнэ үү)

Хувь хүний ур чадвар
Өөрийгөө танин мэдэх
Өөрийн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох
Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох
Өөрчлөлтийг хүлээн авах
Стрессээ тайлах
Стрессийн хүчин зүйлсийг намжаах
Цагийг зүй зохистой ашиглах
Эрх мэдлээ төлөөлүүлэх
Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх
Зүй зохистой хандлагыг хэрэглэх
Бүтээлч хандлагыг ашиглах
Шинэ санаачлагыг дэмжих
Хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар
Бусадтай бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох
Халамжлах
Зөвлөгөө өгөх
Бусдыг сонсох
Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нoлooлoх
Эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх
Бусдад нөлөөлөх
Бусдад бүрэн эрх олгох
Бусдад урам хайрлах
Үр нөлөөгүй үйл ажиллагааг илрүүлэх
Урам зориг оруулах орчин бий болгох
Амжилтыг урамшуулах
Зoрчлийг зохицуулах
Шалтгааныг тогтоох
Тохирох стратегийг сонгох
Сөргөлдөх явдлыг арилгах
Бүлгээр ажиллах ур чадвар
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх
Бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэж, дэмжлэг үзүүлэх
Мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах
Бусад ур чадвар
Үүрэг хүлээх
Хариуцлага хүлээх
Нийтийн зорилгод тууштай байх
Өөрийгөө хөгжүүлэх
Асуудал боловсруулах
Оновчтой шийдвэр гаргах
Дээр дурдсанаас бусад ур чадвараасаа заримыг нэрлэнэ үү

4.2.Гадаад хэлний мэдлэг (түвшинг ′′ +′′ гэж тэмдэглэнэ)

Гадаад хэлний нэр Бичих Ярих Сонсох Унших

4.3.Компьютерийн болон оффисийн тоног тoхooрoмж, технологи эзэмшсэн байдал ( Тохирох баганад тэмдэглэнэ үү)

Түвшин MS Word MS Excel MS Power Point MS Project Photo Shop Page Maker Internet Дотоод сүлжээ скайнер хувилагч факс принтер гэрэл зургийн болон видео бичлэгийн аппарат г.м
Онц
Сайн
Дунд
5. ТУРШЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

5.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал(Мөр нэмэх бол + дарна уу)

Ажилласан байгууллага, газар, түүний хэлтэс, алба Албан тушаал Ажилд орсон он, сар Ажлаас гарсан он, сар